Nová Ves nad Žitavou

3MW zelenej elektrickej energie za hodinu

Bioplynová stanica Horovce

Prevádzka spoločnosti priamo pri bioplynovej stanici.

Bioplynová stanica Bierovce

Maximálne využitie energetického potenciálu odpadov.

Dávkovanie suroviny

Riešenia na mieru, vlastná realizácia, profesionálny servis.

BIOTEC

Najkratšia cesta k zelenej energii.

Prev Next

resized enery saving bulbl

Ziskové riadenie finančných tokov bezpochyby patrí medzi najdiskutovanejšie témy naprieč všetkými odvetviami. Ako hospodáriť ? Ako a kam investovať? Čo je výhodné a čo naopak výhodné nie je? Toto je len pár príkladov často opakujúcich sa otázok, na ktoré odpovedať je pomerne ťažké, nakoľko nesprávne strategické rozhodnutia majú rozhodný dopad na finančnú kondíciu každého, či sa jedná o radového človeka alebo podnikateľský subjekt.

Bioplynové stanice, ako producenti zelenej energie predstavujú veľmi dôležitú časť reťazca závislostí a vzťahov medzi dodávateľmi vstupných surovín, ktoré sú využívané v bioplynových staniciach ako zdroje energie a odberateľmi energií, či už sa jedná o elektrickú energiu alebo teplo. Tieto vzťahy sú dôležité aj v ostatných aspektoch, nakoľko samotnú bioplynovú stanicu je možné chápať aj širšom rozsahu ako veľmi dôležitú spojnicu ostatných záujmov z ďalších odvetví a segmentov a to napríklad

  1. tvorba pracovných miest na regionálnej úrovni - nielen pre danú stanicu, ale taktiež nové pracovné miesta nepriamo súvisiace, napríklad v poľnohospodárstve
  2. riešenie otázok odpadového hospodárstva – obce a mestá majú povinnosť riešiť túto otázku a možnosť využívanie možnosti likvidácie biologicky rozložiteľných odpadov je odpoveďou na legislatívne požiadavky
  3. spolupráca s poľnohospodármi – nielen pri zabezpečovaní/predaji vstupných surovín do bioplynovej stanice, ale taktiež možnosť získania kvalitného prírodného hnojiva
  4. zlepšenie životného prostredia – zníženie emisií skleníkových plynov, redukcia zápachu z poľnohospodárstva – premena exkrementov hospodárskych zvierat prostredníctvom fermentačného procesu na hnojivo s minimálnym zápachom

Existujú prirodzene aj ďalšie výhody, ktoré predstavujú bioplynové stanice a sú v rámci ekologických noriem výrazným pozitívom.

Účelom výstavby bioplynovej stanice z hľadiska investora a následnej prevádzky nie je len služba verejnosti, ale ako každá investícia, má aj tento zámer predstavovať zdroj zisku. Ako správne napočítať potrebné náklady na výstavbu a samotnú prevádzku je predmetom veľmi dôkladných finančných analýz a prognóz, ktorých výsledky sú v mnohých prípadoch len optimistickými predpokladmi a dohadmi, nakoľko neberú do úvahy reálne skutočnosti, ktoré vznikajú až pri samotnej prevádzke bioplynovej stanice.

Medzi hlavné riziká je možné zaradiť nedostatky technológie stanice, kratšia životnosť používaných mechanizmov a technických prvkov, nepredvídané závady a poruchy, meniace sa ceny vstupných surovín v závislosti na podmienkach poľnohospodárskej výroby, zvýšené náklady na manipuláciu s digestátom, tvorba rezerv pokrývajúcich tieto nepredvídané stavy, atď.
Vzhľadom na skutočnosť, že prevádzka bioplynovej stanice je zmluvne viazaná na ďalšie subjekty, bez ktorých by samotná realizácia nebola možná, ako napríklad investor vo forme podnikateľského subjektu alebo bankový impulz, sú vyžadované plnenia mesačných záväzkov voči nim a to sú ďalšie faktory priamo vplývajúce na nutnosť pozitívnej ekonomickej bilancie hospodárenia bioplynovej stanice bez akéhokoľvek výpadku.

I keď pohľad na ďalšie náklady určite vyžadujú trochu hlbší rámec ako som ponúkol vyššie, všeobecne platí: „Minimalizovať náklady a efektívne využívať zdroje a potenciál" tak, aby po vyrovnaní nákladov a záväzkov zostával prevádzkovateľovi bioplynovej stanice čo najväčší balík finančných prostriedkov na iné využitie.

Nakoľko ceny technického vybavenia sú väčšinou pevne dané, a teda úspora nákladov na odstraňovanie prevádzkových závad a porúch v tomto smere je takmer nemožná, je potrebné sa sústrediť na iné možnosti, kde je reálne možné tieto úspory dosiahnuť.

Ako bolo nepriamo naznačené, tými možnosťami, kde je možné zvyšovať efektivitu hospodárenia môžu byť:

  1. Ekonomicky výhodné vstupné suroviny – nákup / dodávka len takých vstupov, ktorých energetický potenciál je vyšší ako obstarávací náklad
  2. Efektívnejšie využitie surovín – zvyšovanie účinnosti fermentačného procesu a biologické inovácie prinášajú vyššiu „výťažnosť energií" z takého istého množstva suroviny

 Aké riešenia sa ponúkajú?

resized save moneyBIOTEC, spoločnosť s dlhodobými skúsenosťami nielen s výstavbou bioplynových staníc, ale aj ich samotnou prevádzkou, samozrejme musela zohľadňovať tieto všetky vplyvy na efektivitu hospodárenia a zvyšovania výkonu svojich bioplynových staníc. Na základe vlastných skúseností na konci roku 2013 vybudovala vlastné centrum biologického servisu, ktoré v priebehu roku 2014 potvrdilo, že je možné dosiahnuť významné úspory vo výške 15-30% z nákladov na biomasu. Od tohto obdobia BIOTEC začal aktívne ponúkať svoje služby pre ostatných prevádzkovateľov bioplynových staníc.

Medzi hlavné aspekty činnosti a biologického prínosu pre bioplynovú stanicu, ktoré sa podieľajú na znižovaní nákladových položiek, je možné nájsť v obsahu ponuky nasledovné:

Analýza vstupných suroviny (nákup) – okrem využitia vstupov z vlastnej produkcie pripadá do úvahy aj využitie nákupu prebytkov z okolitých poľnohospodárskych podnikov, prípadne ďalších externých dodávateľov, kedy na základe analýz vzoriek je možné už dopredu predikovať energetickú účinnosť nakupovanej suroviny a ponúknuť tak dodávateľovi zodpovedajúcu výkupnú cenu.

Analýza fermentátu – v centre biologického servisu sú pravidelne hĺbkovo analyzované vzorky zo všetkých fermentorov „okamžite", to jest existuje neustály prehľad o fermentačnom procese, na ktorého priebeh je možné flexibilne reagovať vhodnou aplikáciou prídavných látok, bez nutnosti čakania na výsledky z externého laboratória.

Kŕmny plán – každá bioplynová stanica má v závislosti od používaných vstupných surovín vypracovaný svoj vlastný „kŕmny plán", ktorý sa flexibilne mení podľa aktuálnej situácie, dostupnosti, kvality a ceny vstupných surovín.

Prídavné látky – s ohľadom na kvalitu a typ suroviny, aktuálneho stavu fermentačného procesu a technických možností konkrétnej bioplynovej stanice, sú pripravované prídavné látky na mieru pre danú stanicu, ktoré vhodne zvolenou kombináciou enzymatických látok, stopových prvkov a stabilizátorov, prispievajú k efektívnejšiemu „rozrušovaniu štruktúry" zložiek surovín na bunkovej úrovni, čím sa uvoľňuje ich vyšší energetický potenciál a taktiež prispievajú k optimalizácii procesu fermentácie. Tým vlastne z rovnakého objemu vstupov je možné získať viac bioplynu a tým znížiť straty z nevyužitého potenciálu suroviny.

Čerpadlá a miešadlá – použitie prídavných látok je neoceniteľné taktiež pri procese miešania a prečerpávania, nakoľko správna homogenita fermentátu znižuje náklady pri vlastnej spotrebe elektrickej energie využitej pri činnosti miešadiel a čerpadiel. Prídavné látky taktiež dokážu eliminovať tvorbu takzvanej škrupiny (krusty), ktorá pomerne často predstavuje zásadný problém pri miešaní.

Všetky tieto aspekty sú dôkazom, že znalosti o energetickej efektivite použitých vstupných surovín, ako aj aktívne sledovanie a ovplyvňovanie biologických procesov, je rovnako dôležité ako technická či technologická časť a má signifikantný dopad na ekonomiku bioplynovej stanice vo všetkých smeroch.

 Pre lepšie pochopenie je možné prirovnanie k živočíšnej výrobe a to nasledovne.
„Pokiaľ viem čím kravu kŕmim a čo je pre ňu najvhodnejšie – dokážem jej kŕmnu dávku znížiť tak, aby neklesla jej produkcia a ani kvalita mlieka."

Ako bolo už uvedené, všetky tieto poznatky sú z praxe prevádzkovania nielen vlastných bioplynových staníc, ale v neposlednej miere sa taktiež opierajú o výsledky dosiahnuté u klientov využívajúcich biologický servis BIOTEC. Aktuálny stav spokojných zákazníkov ku koncu februára 2015 predstavuje 17 zmluvných partnerov v Českej republike a na Slovensku a už v súčasnosti existujú výhľady, že toto číslo sa v priebehu ďalšieho obdobia navýši.

Medzi posledné úspechy je možné zaradiť fakt, že využitím biologického servisu BIOTEC sa podarilo riešiť problémy viacerých bioplynových staníc, kedy na začiatku Januára 2015 dané stanice výkonnostne fungovali po biologickej stránke v rozsahu 70-75%. Sme veľmi radi, že sa v pomerne krátkom čase podarilo nami navrhovanými úpravami a odporučeniami dosiahnuť a udržiavať 100% biologický výkon.

Jednou z parciálnych činností spolupráce so zákazníkmi je aj sledovanie a vyhodnocovanie finančných nákladov vynaložených na „kŕmenie", čím je možné taktiež priebežne sledovať, kontrolovať a vyhodnocovať vplyv a efektivitu služieb biologického servisu.


Ako prípadová štúdia môže poslúžiť analytická kalkulácia jedného z našich partnerov, ktorá bola spoločne sledovaná v priebehu roku 2014.

 

 V kalkulácii je možné vidieť, akú úsporu priniesla nielen úprava kŕmneho plánu na základe doporučení biologického servisu. Taktiež je možné postrehnúť zaradenie nákladovej položky na aktivátor biologickej transformácie statkových hnojív, ktorý prispieva nielen k lepšiemu energetickému zužitkovaniu hnoja vo fermentačnom procese, ale taktiež má priaznivý vplyv na úsporu slamy a sanitárnych prostriedkov, čo taktiež nepriamo predstavuje zníženie nákladov.

V percentuálnom vyjadrení predstavuje prínos využitia služieb biologického servisu a poradenstva zhruba 15% v tomto konkrétnom prípade. V kalkulácii nie sú samozrejme zarátané druhotné úspory spomenuté vyššie, a to napríklad zníženie spotreby vlastných energií na miešanie a prečerpávanie fermentátu, zníženie opotrebenia niektorých technických komponentov a v neposlednej miere navýšenie výkonu.
Opodstatnenosť využívania služieb biologického servisu nepredstavuje teda náklad naviac, ako by sa mohlo na prvý pohľad zdať. Práve naopak, je to základ správneho a zdravého ekonomického fungovania na ktorom je možné stavať a do ktorého sa investovať rozhodne vyplatí. Okrem v priemere 3-násobne vyššieho zisku, ako je samotná mesačná investícia za biologický servis, prináša priaznivý synergický efekt priamo vplývajúci na technické a technologické zázemie bioplynovej stanice. A to je jeden z návodov ako byť ešte úspešnejší.

Hore