Bioplynové stanice sa postupne etablovali medzi obnoviteľnými zdrojmi energie tak ako vo svete aj na Slovensku a majú tak svoje pevné miesto v rámci modernej zelenej energetiky. Svojou technológiou sú CO2 neutrálne, čo znamená že pri ich fungovaní vznikne približne rovnako veľké množstvo oxidu uhličitého ako sa spotrebovalo fotosyntézou pri raste biomasy, ktorú pre svoje fungovanie využívajú, čiže neprispievajú k vzniku sklenníkového efektu a zebezpečujú stabilné dodávky energie, bez škodlivého zaťažovania životného prostredia. Základom fungovania bioplynových staníc je premena biomasy a biologicky rozložiteľných odpadov za pomoci mikroorganizmov prostredníctvom anaeróbnej fermentácie na bioplyn, ktorý je spaľovaný v kogeneračných jednotkách za účelom výroby elektrickej energie a tepla. Tento proces anaeróbnej fermentácie sa dá prirovnať ku klasickému vyhnívaniu v močiaroch, avšak pri bioplynových staniciach je prostredníctvom technológie kontrolovaný, cielený, efektívny a prebieha v hermeticky uzavretom prostredí bez prístupu kyslíka.

bps schema

Hore