Technológia suchej fermentácie je dobrou alternatívou k rozšírenej a viac známej mokrej fermentácii. Vhodná je predovšetkým pre poľnohospodárske podniky, podniky pôsobiace v obore odpadového hospodárstva a pre obce. Tieto subjekty totiž v súčasnej dobe stoja pred rozhodnutím, ako naložiť s biologickým odpadom, ktorý je pre nich záťažou. Namiesto drahej likvidácie sa tento odpad prostredníctvom suchej fermentácie zužitkuje a prináša výnos. Z biologického odpadu, ktorý bol záťažou sa tak stane cenná surovina.

 

Technológia suchej fermentácie je jednoduchšia ako pri mokrej variante. Fermentory sa vyznačujú tým, že majú obyčajne tvar bežnej budovy. Plnia sa a vyskladňujú pomocou čelného nakladača. Suchá fermentácia je diskontinuálny proces, v ktorom je materiál vo fermentačných boxoch zahrievaný na prevádzkovú teplotu za súčasného skrápania procesnou tekutinou. V krátkom čase dôjde vo fermentoroch k spotrebovaniu kyslíka a začne prebiehať anaeróbna fermentácia a produkcia bioplynu. Materiál v procese zotrváva približne 4-5 týždňov. Po tejto dobe už produkcia bioplynu ustáva a tak je materiál vyskladnený. Zostatkový materiál sa dá využiť ako hodnotné organické hnojivo, alebo sa dá ďalej kompostovať. Vytvorený bioplyn sa spaľuje v kogeneračnej jednotke, ktorá vyrába elektrickú energiu a teplo.

Výhody suchej fermentácie:

  • možnosť pracovať s materiálom s vyšším obsahom sušiny ako pri mokrej fermentácii,
  • možnosť spracovania nehomogénneho materiálu s nižšou kvalitou a obsahujúceho rôzne prímesi bez nutnosti predchádzajúcej úpravy(technológia vhodná pre získavanie energie z bioodpadov),
  • nižšie nároky na potrebnú mechanizáciu v porovnaní so systémom mokrej fermentácie (žiadne miešadlá, čerpadlá),
  • menšia energetická náročnosť zariadenia na prevádzku,
  • možnosť dodatočného rozširovania bioplynovej stanice,
  • výroba kvalitného organického hnojiva.
Hore