Tehnologija suve fermantacije je dobra alternativa za rasprostranjenu i više poznatu mokru fermentaciju. Pogodna je pre svega za poljoprivredne firme, firme koje posluju u oblasti odpadne privrede i za opštine. Svi oni se u savremenom dobu suočavaju sa odlukom o tome kako da reše problem bio-otpada, što je veoma opeterećujuće.  Umesto skupe likvidacije, ovaj otpad se putem suve fermentacije iskorištava i donosi prihode. Biološki otpad na taj način postaje dragocena sirovina.

Tehnologija suve fermentacije je jednostavnija od mokre fermentacije. Fermentori su posebni po tome što imaju oblik obične zgrade. Pune se i skladište pomoću utovarivača. Suva fermentacija je diskontinualni proces, u kome se materijal u pregradama fermentacije zagreva na radnu temperaturu, dok ga istovremeno prska tečnost dobijena procesom. Za kratko vreme u fermentorima dolazi do potrošnje kiseonika i počinje da se odvija anaerobna fermentacija i proizvodnja biogasa. Materijal u procesu traje približno 4-5 nedelja. Posle tog perioda prozvodnja biogasa prestaje, a materijal se uklanja iz skladišta. Ostaci materijala mogu da se iskoriste kao vredno organsko đubrivo ili se mogu kompostirati. Biogas, koji je nastao procesom fermentacije se spaljuje u kogeneracijskoj jedinici, koja proizvodi električnu energiju ili toplotu.  

Prednosti suve fermentacije:

  • Mogućnost da se radi sa materijalima koje sadrže veći procenat suve materijem nego što je to u slučaju vlažne fermentacije,
  • Mogućnost obrade nehomogenog materijala slabijeg kvaliteta i materijala koji sadrži različite primese bez prethodne korekcije (tehnilogija pogodna za dobijanje energije iz biootpada),
  • U poredenju sa sistemom vlažne fermentacije u procesu suve fermentacije je potrebno mnoho manje mechanizacije,
  • Mogućnost dodatnog proširenja biogasne stanice,
  • Proizvodnja kvalitetnog organskog dubriva.
Suva fermentacija
Hore